🎥👈 تدریس #مطالعات اجتماعی_ششم 📝#درس_5 )عوامل موثر در…

🎥👈 تدریس #مطالعات اجتماعی_ششم
📝#درس_5 )عوامل موثر در کشاورزی(
🔸 تک قسمت
✏ مبحث : مراحل کشاورزی و عوامل طبیعی و انسانی موثر در آن
👩‍🏫 المیرا نیک طاش