✍🏼 به‌مناسبت سالگرد درگذشت #لطفعلی_صورتگر هوراس…

✍🏼 به‌مناسبت سالگرد درگذشت #لطفعلی_صورتگر

هوراس می‌فرماید: زبان به‌مثابهٔ درختی است و کلمات برگ‌های آن‌اند. هرچه روزگار می‌گذرد و بر عمر این درخت می‌افزاید، برگ‌های کهنه از شاخه‌های آن فروریخته، برگ‌های نو بر آن می‌رویَد؛ ولی در اصل و ذاتِ آن درخت تغییری راه نیافته، چنانکه بود باقی خواهد بود. … در دیوان #سعدی، سخن‌گستر بزرگوار ایران، برای اثبات این نکتۀ اخیر شواهد و امثال فراوان می‌توان یافت و، درحقیقت، می‌توان گفت سبک دلکش سعدی از همین امتزاج کلمات مصطلح و زبانزد و ترکیب آن‌ها با الفاظ قدیم و تعبیرات کهنه پدید آمده‌است، و این امتزاج تا آنجا در روح و خمیره و نَسجِ شعر نفوذ یافته‌است که اشعار وی را، بااینکه کلمات عربی در آن زیاد است، روان و قابل فهم و ادراکِ همۀ طبقات فارسی‌زبان ساخته‌است و عبارت یا جمله‌ای غیرمأنوس و ناآشنا در آثار وی به ذهن خوانندگان نمی‌رسد… .
(برگرفته از: لطفعلی صورتگر، سخن‌سنجی، تهران: انتشارت ابن‌سینا، ۱۳۴۸، ص ۱۱۵ و ۱۱۷)
#پرسه_در_متون

🍁