چه رنگارنگ و طنازست پاییز هوای ِ خوب پروازست پاییز به…

چه رنگارنگ و طنازست پاییز
هوای ِ خوب پروازست پاییز

به سرسبزی مَثَل فصل بهارست
ولی پر عشوه و نازست پاییز

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

درود برخوبان

صبح پاییزی تان پر از آرزوهای رنگارنگ
🍁🍁