به سوال آیت کتاب قرآن گویا که تمام تمرین ها و صوت های…

به سوال آیت کتاب قرآن گویا که تمام تمرین ها و صوت های مخصوصا درس اول داخل اون باشه هست؟

———————————————-

قسمت موسیقی های همین گروه مراجعه کنید صوت تمام دروس قرآن گویا پشت سرهم هست

———————————————-

توصیح صفحه یک و 2 صوتش نیست البته خودتون گذاشتید ولی ایشون لهجه داشتند. گفتم شاید صوت تنهاش باشه. ممنون

———————————————-

در کتاب گویا صوتش نیست من که ندیدم و در گروه های دیگر هم ندیدم