اگر انگیزه و رغبتی دارید، مطالبی برای مرور پنجم به ششم در…

اگر انگیزه و رغبتی دارید، مطالبی برای مرور پنجم به ششم در گروه قرار دهید.

———————————————-

؟؟؟ بالاتر هست

———————————————-

😁ما انگیزه ای برای مرور پنجم نداریم یکسره ششم رو شروع کردیم

———————————————-

ما هم بدون انگیزه ایم چون‌گلاسی هنوز نیس😅

———————————————-

ما تا حضوری نشه انگیزه ای نداریم
نه شاد خوب بود نه اسکای روم

———————————————-

👌👌

———————————————-

فقط وفقط حضوری 🎷🎷🎷