‍ صداقت برایتان دوستان زیادی پیدا نمی کند ولی دوستان…

‍ صداقت برایتان دوستان زیادی پیدا نمی کند ولی دوستان درستی پیدا می کند…
جان لئون
موسیقی شبتان گوش نواز
@bare30p

———————————————-

به به

———————————————-

1091242663_398295