‍ دستهای تو کلید صبح است که سوی مشرق می چرخد و سپیدی را…

دستهای تو کلید صبح است
که سوی مشرق می چرخد
و سپیدی را
از پس نرده ی سایه روشن
به سوی پنجره ها می خواند …

#منوچهر_آتشی
درود
صبحتان پر از امید وروشنی

دوم مهر ماه زادروز شاعر حماسه های
عاشقانه “منوچهر آتشی”
🍁