کجا درس بدم پس

کجا درس بدم پس

———————————————-

نمیدونم من که گروه نمیذارم تا شاد راه بیوفته

———————————————-

درس نمیدید
حتی معارفه

———————————————-

نوچ

———————————————-

1091242663_398079