چرا نمیاد گروه

چرا نمیاد گروه

———————————————-

قهر کرده😂

———————————————-

اوم حق داره😁

———————————————-

اگ زیادی بیش فعالید بیاد کلاس منم درس بدید😃

———————————————-

خخخخ ولله تلگرامم گویا می پره