مثل شبی دراز مثل شبی که گمشده دراوچراغ صبح تاساحل اذان…

مثل شبی دراز
مثل شبی که گمشده دراوچراغ صبح
تاساحل اذان خروسان
تا بوی میش ها
تاسنگلاخ مشرق بی باک می روم
“منوچهرآتشی”
دوم مهر ماه زادروز شاعر حماسه های
عاشقانه “منوچهر آتشی”
شبتان به روشنی ستاره ها