ببخشید همکاران شما هم مثل من دپرس هستین 🥺

ببخشید همکاران شما هم مثل من دپرس هستین 🥺

———————————————-

منم مثل شما هستم
سردرگم

———————————————-

اگر مدارس حضوری بود حالمون بهتر بود

———————————————-

بله

———————————————-

سلام کارهایی که باید انجام دخید بنویسید دمرس لادپرس

———————————————-

🥺🥺

———————————————-

سلام عزیزدلم ❤️🙏🌹☺️چشوم