خوش است خلوت اگر یار یارمن باشد. اول مهر زادروز استاد…

 
خوش است خلوت اگر یار
یارمن باشد.
اول مهر زادروز استاد محمدرضا شجریان
🍁