برای استاد محمدرضا شجریان اگر چه بود پر از بغض‌؛ حال…

برای استاد محمدرضا شجریان

اگر چه بود پر از بغض‌؛ حال دمسازت
نمی شود کهن و سرد، لطف آوازت

فرود هر چه فراز است، زیر نغمه توست
فراز هر چه فرود است، سمت پروازت

هزار گوشه و پرده به لحن تو خوش بود
هزار سِحر می افتاد پیش ِ اعجازت

شکوه و جلوه آوازه هنر کی بود
مگر به آینه طبعِ شعر پردازت

به خواب ِمخملِ سبز ِهزار آوایت
صدای سرمه ای زاغهاست، غمازت

پر از صداست اگر چه گلوی این سامان
صفا و سادگی و صدق، کرده ممتازت

نوشت “سایه” که چون آفتاب تابانی
ستوده است به نیکی جلیل شهنازت

تو رفته ای و پس از تو امید باید داشت
مگر نوای “همایون” بیاورد بازت

در این سفر که به دیدار حق شتافته ای
نوای معنوی ربناست انبازت

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

۱۸ مهر ۱۳۹۹

🖤🖤

@pazhvak_roshangari