1091242663_397690

1091242663_397690

———————————————-

عذر میخوام جمع تمام این کسرها بزرگتر از ۳۲ میشه که؟؟

———————————————-

کسرها رو باهم جمع کنید میشه بیست و نه تا از ۳۲ سیب رو به سارا و ناهید داد و یکی رو خودش خورد بعد دو تا هم باقی ماند