هیچ کسی زیباتر از #اخوان_ثالث پاییز را وصف نکرده است‌.🍁

هیچ کسی زیباتر از
#اخوان_ثالث
پاییز را وصف نکرده است‌.🍁