🎧 ازاشعار زنده یاد فریدون مشیری شبتان آرام ،دلتان دریایی…

🎧 ازاشعار زنده یاد فریدون مشیری
شبتان آرام ،دلتان دریایی
@bare30p