🆕 #تقارن در اشکال مختلف ♡ فصل چهارم : تقارن و مختصات ♡…

Download

🆕
#تقارن در اشکال مختلف
♡ فصل چهارم : تقارن و مختصات ♡
#ریاضی_ششم
طراح : خانم #حسینی از اهواز