🔴فیلم آموزشی تبدیل کلاس از حالت گروه به کانال و جلوگیری…

🔴فیلم آموزشی تبدیل کلاس از حالت گروه به کانال و جلوگیری از ارسال پیام توسط دانش آموزان در برنامه شاد