🔴استفاده از نشانگرهای برنامه ی شاد برای تدریس و اشاره به…

🔴استفاده از نشانگرهای برنامه ی شاد برای تدریس و اشاره به قسمتی از متن یا تصویر
با تشکر از همکار ارجمند سرکار خانم آذر ملابیگی از کرمانشاه