📕غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی حسن عمید نوشتن فرهنگ نویسی…

📕غلطهای فاحش فرهنگهای فارسی

حسن عمید

نوشتن فرهنگ نویسی فارسی کاری بس دشوار است و در عالم نویسندگی کاری دشوارتر و پررنج تر از این کار نیست. گردآوری چندین هزار لغت پراکنده و تحقیق ریشه، اشتقاق، املاء، اعراب و معنی آن. مقایسه آن نیز با اصلاحات متداول در لهجه های مختلف و نظم و ترتیب دادن به آنها و در دسترس همگان قرار دادن کار آسانی نیست. اگر کسی در این کار مرتکب اشتباه شود و لغات و معانی غلط ضبط کند به فرهنگ کشور خود خیانتی بزرگ کرده، چون ممکن است هزاران نفر آن اغلاط را به استناد به کتاب لغت استعمال کرده و غلطهای فاحش وارد ادبیات فارسی گردد. حسن عمید در کتاب غلطهای فاحش به گردآوری اغلاط فرهنگ آموزگار در سه بخش پرداخته که شامل غلطهای فرهنگهای فارسی، غلطهای مشهور و متداول و قاعده کلی برای درست نوشتن و درست خواندن است. از آثار دیگر عمید می توان به فرهنگ نو و فرهنگ عمید اشاره کرد. این اثر وی توسط انتشارات کتابخانه گوتمبرگ به چاپ رسیده است.

برگرفته از کانال ادبیات وفرهنگ
🌸