🌸✨🌸✨🌸 ✨باز هم نور 🌸باز هم روشنایی ✨باز هم صبحی دیگر 🌸باز…

🌸✨🌸✨🌸
✨باز هم نور
🌸باز هم روشنایی
✨باز هم صبحی دیگر
🌸باز هم من و خدایی که
✨روزم را با یادش پاگشا میکنم
🌹الهی تنتون سالم،دلتون پر از مهرو محبت، لبتون خندون و ایام به کامتون

☀️سلام صبحتون بخیر وخوشی🌹🙏☀🌹