به قول فاضل نظری جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار…

به قول فاضل نظری

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار
اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست

موسیقی صبحتان گوش نواز

@bare30p