✒️ شعر: مِقیاس معصومیِ چشمانِ تو را پاس ندارند این طایفه…

✒️ شعر: مِقیاس

معصومیِ چشمانِ تو را پاس ندارند
این طایفه در قلبِ خود احساس ندارند

چون سینۀ لرزان حُبابند، پُرآشوب
فربه‌سخنانی که جُز آماس ندارند

در نَردِ گرانباریِ خود جُفت‌شِشانند
هر چند که در دستِ خِرَد تاس ندارند

خُفّاش‌ترین شب‌زدگانِ هوس‌آلود
جُز بوی لجن‌زار در اَنفاس ندارند

اندازه نگه‌داشتنِ عشق به عقل است
در بندِ جُنونند که مقیاس ندارند

تا مُشتریِ باورشان ساده‌دلانند
جُز حُقّۀ تزویر در اجناس ندارند

تردید در اندیشه، سبب‌سازِ کمال است
واپس‌زدگانند که وسواس ندارند

تهران، سوم شهریور۱۴۰۰

#دکتر_مجید_محسنی_وادقانی
🌸