نقدی تند ومنطقی برسخنان به ظاهرکارشناسانه ی آقای میرکاظمی…

نقدی تند ومنطقی
برسخنان به ظاهرکارشناسانه ی آقای میرکاظمی

رییس جدید سازمان برنامه وبودجه درخصوص(( افزایش هزینه های جاری دولت گذشته وصدوراحکام های حقوقی ))

🔰🔰جناب آقای میرکاظمی شما تمام موارد مهم در مورد بودجه ی کشوررارهاکردید
وبه صدوراحکام یکساله ی اخیر که به دستور و پیگیری آقای نوبخت درقالب کارگروه سه وپانزده نفره انجام پذیرفت انتقاد تند کردید واین کار راغیراخلاقی دانستید !!!

✅بنده به عنوان یک بازنشسته ی فرهنگی که حقوقم ازهزاردلار درچندسال اخیر

آنهم بااجرای همسان سازی سال قبل تازه به ۳۴۰دلاررسید!!
ضمن تشکراز دکترنوبخت بابت این افزایش بجا
مثل شما صدوراین احکام راغیراخلاقی میدانم
چون اخلاق حکم میکرد که احکام حقوقی ماوشاغلین حداقل دوبرابر این مبلغ فعلی باشد چون باعدم اجرای ماده ی ۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری وعدم عدالت درافزایش حقوق سالیانه طبق نرخ تورم
ما سال به سال فقیرترشده ایم واین نهایت بی انصافی هست که هزینه هابه دلارباشد وحقوق به ریال …
⚠️⚠️⚠️شمابجای انتقادبه افزایش حقوق ها واحکام فوق العاده ویژه فرهنگیان
میبایست دراولین مصاحبه اتان به عنوان یک شخص سیاسی درچنددهه وبا داشتن بالاترین مقام در وزارتخانه های بازرگانی ونفت
؛؛از کارمندان و بازنشستگان بابت این حقوق ناکافی وکشاندنشان به زیرخط فقر؛ عذرخواهی میکردیدوقول بهبود اوضاع معیشتی وصدوراحکام فوق العاده ویژه بازنشستگان وزارت بهداشت و اجرای رتبه بندی فرهنگیان و دیگرموارد بجامانده را می‌دادید

تا ما فکرنکنیم شماباشمشیر از غلاف درآمده به جنگ حقوق بگیران آمده اید.‼️‼️‼️

💥💥آقای میرکاظمی قدر میزلرزانی که پشت آن نشسته اید را بدانید
چون قبل ازشما انسانی وارسته بود که بااجرای همسان سازی
به نوعی ازبازنشستگان کسب حلالیت طلبید..

💥💥شمااگرتوانستید با میزان حقوق فعلی ما ده روزبیشتر سرپا بمانید آنوقت درمصاحبه هایتان به بهانه ی نیازمندبه تغییر مسیرها
تن بازنشستگان رابلرزانید!!!!!

❇️ولی بدانید
آن سبو بشکست وآن پیمانه ریخت…

یعنی مابازنشستگان ازحق خودکوتاه نخواهیم آمد و به شما و دوستان وهمفکرانتان در دولت جدید ومجلس انقلابی توصیه میکنیم
بهتراست با کاستن از هزینه های غیرضروری در جاهای دیگربه فکر انضباط مالی باشید
وپادر سفره ی کوچک بازنشستگان نگذارید…

✳️مامتتظر صدوراحکام بازنشستگان در مهرماه سال جاری هستیم…

وافزایش هزینه های جاری وکسری بودجه که ناشی ازلجبازی های دولتمردان برای درانزوا قرار گرفتن کشور عزیزمادرعرصه ی بین المللی
و ترک سیاست چنددهه ی اخیر ((ارتباط باچندکشوری که به پول ونفت مانیازدارند ))
و داشتن ارتباط منطقی وتجاری باابرقدرتهای جهانی
تنهاراهکار رهایی ازاین بحران های بی پولی است..
‼️‼️نمیتواند مانع ازگرفتن حق ومطالباتمان باشد..

والسلام
محمدابراهیم پژوهش
فعال صنفی وعضوکارگروههای اسبق سه؛ پانزده وسی ویک نفره ی
همسان سازی حقوق بازنشستگان

ومدیرابرگروههای هوشیاری مطالبات بازنشستگان

۱۴۰۰/۶/۸

 ️@makhzanesoalatedoroseadabi