آموزش حرف به حرف نوشتن کلمه در اینشات…

آموزش حرف به حرف نوشتن کلمه در اینشات
 ️@makhzanesoalatedoroseadabi