🎨 زادروز ایران دَرّودی (۱۳۱۵)، نقاش اگر قرار بود دوباره…

🎨 زادروز ایران دَرّودی (۱۳۱۵)، نقاش

اگر قرار بود دوباره به‌وجود آیم و صحنه‌ای از کودکی‌ام را دوباره زنده کنم، صحنه‌ای که پدر جعبهٔ مدادرنگی را به دستم داد و مرا از زمین بلند کرد و در آغوشش فشرد، انتخاب خواهم کرد. به نظرم آمد در آن لحظه تمام چراغ‌های خیابان کج مشهد و تمام چراغ‌های صحن با هم و یکجا روشن شدند. قلبم، که تا یک لحظه پیش پُر از دلهره و نگرانی برای خواهر بود، اکنون در آغوش پدر به شادی و اطمینان می‌تپید و دست‌های پرتوان او تمامی امنیت و ثبات هستی مرا تضمین می‌کرد. … باید اعتراف کنم که عشق من به پدر همیشه بدین‌گونه آرمانی و خالص باقی ماند و در سنین پیشرفته، که قضاوت‌ها و ارزش‌ها را نامگذاری می‌کنند تا کیفیت آن را مشخص‌تر کنند، دانستم که پدر و عدالت برایم به‌منزلهٔ یک مفهوم هستند.

#ایران_درودی. در فاصلهٔ دو نقطه. تهران: #نشر_نی، ۱۳۷۵، ص۴۷.
#پرسه_در_متون
🌸