۱۱ شهریور زادروز ایران دَرّودی نقاش، کارگردان ونویسنده 🌸

۱۱ شهریور زادروز ایران دَرّودی
نقاش، کارگردان ونویسنده
🌸