هردم از این باغ بری می رسد….. ❌اولین اقدام علیه…

هردم از این باغ بری می رسد…..

❌اولین اقدام علیه کارمندان:
کارمندان باید تحمل کاهش حقوق شان را داشته باشند

✅ ‏میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه: نیازی به متمم بودجه نیست؛ سیاست انقباض مالی را در پیش خواهیم گرفت.

✅کارمندان نیز باید انتظار تحمل کاهش حقوق شان را داشته باشند ، برای مبارزه با تورم حقوق ها را پلکانی کاهش خواهیم داد.

✅ سیاست انقباض مالی که با کاهش حقوق بگیران و کارمندان شروع شود مانند پوست خربزه ی بیش نخواهد بود و عواقب سنگینی در جامعه خواهد داشت.

امیدوارم این کار از دستگاه قضا _هیات علمی دانشگاه ها_مدیران بخش دولتی
شرکت های نفت _گاز و معادن شروع شود

با عدالتی که از گذشته به چشم دیده ام این کار از کارگران و کارمندان پایه شروع می شود!!!

🔹پی نوشت : جناب میرکاظمی حقوق کارمندان دولت زیر خط فقر است بجای افزایش کاهش حقوق را در پیش گرفته اید؟؟؟ به مرگ گرفته اید به تب راضی شویم؟؟ حقوق های مدیران درسطح های مدیریتی وزارت خانه ها ونمایندگان مجلس و… را کاهش دهید وبه عدالت پرداختی نزدیک سازید کسری بودجه شما جبران خواهد شد!!!

#اخبار_معلم👇🏻🍃

💠 @moalempress1