#پیام‌صبح ای دوست! در این خشکسال لبخند خنده روشن صبح را…

#پیام‌صبح
ای دوست!
در این خشکسال لبخند
خنده روشن صبح
را در نیافتن؛
چیزی جز
به استقبال اندوه رفتن
و دل را به غصه سیر کردن
نیست.
بارش نور بامدادی را دریاب

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

@pazhvak_roshangari