سلام آقای حسن زاده استاد گرامی،درسته که هیچ موفقیتی…

سلام آقای حسن زاده استاد گرامی،درسته که هیچ موفقیتی تصادفی نیست و السانا جان تلاش زیادی برای موفقیت کرد ولی مربی گری شما بزرگوار نقش بسیار پررنگی در این موفقیت داشت چراکه ما کاملا شاهد بودیم که السانا جان چگونه در شکوفایی هوش و استعداد خود از راهنماییها و زحمات شما وتیم عالی و محترم علم برتر سالار بهره برد.صمیمانه از زحمات شما و همکارانتان ممنونیم.
از طرف اولیای السانا صفاتی