تا سفره ی نان و عسلم باز شود تا باغ پرندگان پرآواز شود وا…

تا سفره ی نان و عسلم باز شود
تا باغ پرندگان پرآواز شود

وا کن مژه ی پنجره ها را به نسیم
لبخند بزن که صبح آغاز شود…!

شهراد- میدری
درود برخوبان عزیز
آغاز صبحتان -دل انگیز
سفره ی صبحتان پربرکت
@bare30p