💠سوالات دوره «مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد»…

Download

💠سوالات دوره «مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه شاد»
▪️استان: البرز(کرج ناحیه 2)
▪️کد دوره : 99506834
▪️مدت دوره :24 ساعت

▫️تاریخ آزمون : 9 و 10مرداد ماه 1400
▪️زمان آزمون:
ساعت: 9:00 الی 9:30
ساعت: 9:30 الی 10:00
ساعت: 10:00 الی 10:30