ممنون استاد بابت تمام زحماتتون شما سنگ تمام گذاشتین واسه…

ممنون استاد بابت تمام زحماتتون شما سنگ تمام گذاشتین واسه بچه های ما اگه کم وکاستی هم بوده صد البته از جانب ما بوده ما قدردان زحمات شما هستیم وخواهیم بود ما همیشه وهر زمان قدردان محبت شما نسبت به بچه ها خواهیم بود کلمات من قاصر هست در مقابل زحمتهای شبانه روزی شما بازم ممنون ومن شرمنده محبت شما شدم که تو این آزمون سر بلند بیرون نیومدیم 🙏🙏🙏🙏