📚تقریب با روش گرد کردن

📚تقریب با روش گرد کردن

———————————————-

ببخشید همکار گرامی کاش خوش خط تر بود

———————————————-

ببخشید همکار گرامی،حجمشو کم کردم،کیفیتش اومده پایین