برای تمامی فرهنگیان سینوفارم تزریق میشه

برای تمامی فرهنگیان سینوفارم تزریق میشه

———————————————-

این واکسن عوارض نداره ؟؟؟

———————————————-

فکر کنم برکتە

———————————————-

وانیە

———————————————-

وانیە