اجباریه یا اختیاری تزریق واکسن؟

اجباریه یا اختیاری تزریق واکسن؟

———————————————-

اجبار کردن

———————————————-

نه فکر نکنم اجباری باشه چون بعضی از همکاران نرفتن

———————————————-

گویا گفتن برای همە نیروها در مدارس الزامی برن واکسن تزریق کنن وگرنە ابلاغ برای کسایی کە برگە تزریق دستشون نباشە صادر نمیشە وهیچ مدیری همکار واکسینە نشدە رو تومدرسە بکارگیری نکنە

———————————————-

خدا کنه اجباری باشه چون متاسفانه تعدادی از همکاران هنوز یا به واکسن اعتقادی ندارن یا از عوارض بعدیش ترس دارن

———————————————-

بلە متاسفانە میشە هیچی برای اونای کە واکسینە میشن .
مدرسە ماکە مدیر اعلام کردە الزامیە برای همە ی کادر آموزشی وغیر آموزشی

———————————————-

کدوم شهرین؟

———————————————-

سنندج

———————————————-

چرا هیچی بشه اونایی که واکسن زدن که نباید بگیرن دیگه

———————————————-

صد درصدنیست کە

———————————————-

بله درسته