چینی ها با استفاده از خمیری مخصوص که شن را به خاک تبدیل…

چینی ها با استفاده از خمیری مخصوص که شن را به خاک تبدیل می کند مناطق بیابانی را به مناطق کشاورزی تبدیل می کنند.

@Ajibvalivaghaei