پنجره! بگشای از هم چون کتاب قصۀ خورشید تا امیدم بازجوید…

پنجره!
بگشای از هم
چون کتاب قصۀ خورشید
تا امیدم بازجوید
در صدف های دهان رنج
صبح مروارید تابش را
به ژرفاژرف این دریای دورافتادۀ نومید!

#احمد_شاملو
درودبر عزیزان همراه
صبحتان پر ازامید
@bare30p