با سلام به عزیزان‌لطفا به این سه سوالم با راه حل ان برای…

با سلام به عزیزان‌لطفا به این سه سوالم با راه حل ان برای من توضیح دهید . از لطف شما ممنونم‌.
۱- با ارقام ۴،۳،۵،۰،۶،۷چندعددسه رقمی فرد غیر تکراری می توان نوشت ؟

۱)۴۸ ۲)۶۰ ۳)۷۵ ۴)۹۰

۲- تصویر یک عدد ۵ رقمی در اینه عددی چهاررقمی است . این عدد برکدام یک از اعداد زیر بخش پذیر است ؟

۱)۲ ۲)۵ ۳)۱۰ ۴) برهرسه عدد بخش پذیر است

۳- کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟

۱ – حاصل‌جمع دوعدد متوالی ، عددی فرد است .
۲- اگر یکی از عوامل ضرب زوج باشد ، حاصل ضرب زوج است .
۳- حاصل تقسیم یک عدد زوج برمقسوم علیه ان ، زوج است .
۴- حاصل تفریق دوعدد فرد ، عددی زوج است .
لطفا با ارائه راه حل به این سه سوالم پاسخ دهید ممنونم 🙏🙏