پازل #ریاضی تلفیق ریاضی و بازی آمادگی برای شروع تدریس…

Download

پازل #ریاضی
تلفیق ریاضی و بازی
آمادگی برای شروع تدریس تقسیم اعشار
طراح : مهسا حسینی از اهواز
با تشکر از سرکار خانم قنبرپور همکار محترم به خاطر ایده زیباشون🙏