#آموزشی نحوەی ساخت صفحەی شخصی خود در #واتساپ، همانند…

#آموزشی

نحوەی ساخت صفحەی شخصی خود در #واتساپ، همانند پیامهای ذخیرە شدەی تلگرام

۱- برنامەی واتساپ را باز کنید.
۲- صفحەای برای تایپ و ارسال متن مورد نظر باز کنید.(ترجیحا پی وی فردی از اعضای خانوادە یا دوستان نزدیک)
۳- در قسمت تایپ، متن زیر را تایپ کنید
wa.me/98…
بەجای نقطەچین شمارەی واتساپی خود را بدون صفر بنویسید.
۴- متن مورد نظر را ارسال کنید. متوجە خواهید شد کە متن بە رنگ آبی در می آید.
۵- بر روی آن کلیک کنید. اگر شمارە را درست و بدون صفر وارد کردە باشید، صفحەی شخصی شما باز شدە و می توانید شکلک یا کلمەای برای خودتان ارسال کنید تا در دسترستان قرار بگیرد.

در ادامە می توانید پی وی خود را هم سنجاق کردە تا همیشە در بالای صفحەی اصلی واتساپ قرار بگیرد.

@ElementaryEdu