😊تدریس برای معلمان😊 #ریاضی #فوت_و_فن_معلمی 🔆سخنی با…

😊تدریس برای معلمان😊
#ریاضی
#فوت_و_فن_معلمی

🔆سخنی با بزرگواران

همکاران محترم نباید دانش آموزان را وادار به حفظ کردن خواص و نهایتا تعریف شکل های هندسی آن هم جدای از شکل بکنند .

بلکه راه درست آموزش و بیان هر تعریفی این است که معلم به جای آن که از دانش آموز بخواهد پشت به تابلو و خبردار بایستد ، سپس آموخته های خود را به نام تعریف ، آن هم به صورت طوطی وار از حفظ برایش بیان کند ، بهتر است در ابتدا از دانش آموز بخواهد که شکل موردنظر را روی تابلو رسم کند ، سپس او را راهنمایی کند تا از روی شکل همزمان که به بیان تک تک خواص و نشانه های شکل می پردازد با دست هم روی شکل آن خاصیت ها و مفاهیم را نشان دهد .

آن وقت است که دانش آموز فرصت پیدا می کند ، خاصیت ذکر شده را همراه شکل ، هم ببیند و هم بفهمد .

ادامه دارد …👇
1