🔴بورس… کوره ی سرمایه سوزی 🔻دکترسید امیرحسین قاضی زاده…

🔴بورس…
کوره ی سرمایه سوزی

🔻دکترسید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 🔺
#قاضی_زاده_هاشمی #دولت_سلام #امیرحسین_قاضی_زاده_هاشمی #سربازی #سربازی_اجباری #بورس

https://www.instagram.com/ghazizade.ha