چگونه شخصیت دوست داشتنی داشته باشیم دوست پرقدرتم: بر اساس…

چگونه شخصیت دوست داشتنی داشته باشیم

دوست پرقدرتم:
بر اساس یک پژوهش علمی انسان ها به افرادی علاقه مند می شوند که با ارزش باشند اما از افرادی که به صورت مستقیم از خود تعریف می کنند متنفر هستند.
باید دیگران از رفتار شما نتیجه بگیرند که با ارزش هستید نه این که خودتان به دنبال اثبات آن باشید.😍🌹😍🌹😍

———————————————-

من مستقیم از خودم تعریف نمیکنم، هستم؟🙈