#فوت_و_فن_معلمی مثال های بالا را ببینید . مثال 1⃣ و 2⃣…

#فوت_و_فن_معلمی

مثال های بالا را ببینید .

مثال 1⃣ و 2⃣ تمرین است زیرا وقتی که ما مساله را برای بچه ها می خوانیم فقط منتظر جواب هستیم که بگوید ۳ تا با ۲تا می شود ۵ تا . ( روی هم ) خود مفهوم است که داده شده و هدف م مهارت پیدا کردن در جمه ذهنی اعداد است که دراثر تمرین و تکرار به دست می آید .

اما پرسش 3⃣ برای دانش آموز کلاس اول مساله است زیرا وقتی که سوال را برای دانش آموز می خوانیم اولین کار معلم این است که از دانش آموز می پرسد :
اگه گفتی چه باید بکنیم ؟
که انتظار دارید بگوید : ( جمع ) که این مفهوم مساله است که خود نیاز به فکر و اندیشه دارد .