#فوت_و_فن_معلمی مثال بالا اشاره به تاثیر هوش و حواس و فکر…

#فوت_و_فن_معلمی

مثال بالا اشاره به تاثیر هوش و حواس و فکر و اندیشه در انجام دادن کارها دارد .

از مطالب بالا چنین دستگیرمان می شود که برای خرید مناسب :
۱)باید در جیب خود پول داشته باشیم .

۲) چشمهایمان را باز و یا هوش و حواسمان را جمع کنیم .
با این توضیحات می خواهیم به بحث خودمان وارد شویم .
می توانیم فاصله بین تمرین و مساله را بهتر و رابطه این دو را راحت تر درک کنیم .