#فوت_و_فن_معلمی دقت داشته باشید در مراحل بالاتر پس از…

#فوت_و_فن_معلمی

دقت داشته باشید در مراحل بالاتر پس از تکرار و تمرین و تثبیت مساله آورده شده در بالا دیگر این مساله ، مساله محسوب نمی شود بلکه تمرین به حساب می آید زیرا این قبیل پرسش ها دیگر در ادامه تدریس ارزش مساله بودن را از دست می دهند و تمرین به حساب می آیند.

زیرا دانش اموز دیگر برای حل دیگر نیازی به فکر کردن و اندیشه کردن نداشته و به قول معروف چشم بسته عمل تکراری را انجام می دهد .