#فوت_و_فن_معلمی در حل تمرین ، نیازی به فکر و بکار انداختن…

#فوت_و_فن_معلمی

در حل تمرین ، نیازی به فکر و بکار انداختن ذهن نیست . بلکه دانش آموز طبق روال معمول باید از همان قاعده و دستوری که به او داده اند استفاده کند .
یکی از هدف های تمرین هم مهارت پیدا کردن دانش آموز در بکارگیری همین قاعده ها و دستورهاست .
مثلا معلم از دانش آموز می خواهد که تعدادی تمرین انجام بدهد تا دستور محیط مستطیل که همان ” طول به اضافه عرض ضربدر ۲ ” است را بخوبی یادگرفته و بتواند بکار گیرد .
حال انکه بعضی از این تمرین ها در قالب مساله ظاهر می شوند .
مثال :

1⃣طول مستطیلی ۸ متر و عرض آن ۳ متر است مساحت انرا حساب کنید؟( تمرین )

این سوال 👆 تمرین است چون حل آن نیاز به فکر ندارد بلکه با استفاده از قاعده جواب بدست می آید :
دستور مساحت مستطیل = طول × عرض
بنابراین مساحت —->
۸ × ۳ = ۲۴