#فوت_و_فن_معلمی در ادامه باید گفت که : بکارگیری فکر و…

#فوت_و_فن_معلمی

در ادامه باید گفت که :
بکارگیری فکر و اندیشه است که موجب تفاوت های فردی در حل مساله یا انجام کارهای دیگر می شود .
مساله پرسشی است که موجب فعالیت ذهن می شود و در آن ( مرحله آن استن یا مرحله توآن استن ) می رسد .
بنابراین اینجا به فلسفه استفاده از روش طرح مسائل و تمرین از ساده به مشکل پی میبریم ر واقع این شیوه موجب ایجاد انگیزه فراوان در فرد شده و با هیجان بیشتری به بکارگیری تفکر خود برای پاسخگویی به مسائل می پردازد .