#فوت_و_فن_معلمی حال اگر کسی بگوید که مطالب و مفاهیم ریاضی…

#فوت_و_فن_معلمی

حال اگر کسی بگوید که مطالب و مفاهیم ریاضی را یاد گرفته ولی نتواند آن دانسته ها خود را در حل مساله بکار گیرد ، باید بداند که هدف ریاضی را برآورده نکرده است .
زیرا همچنان گفته اند :
یادگیری
مطالب
ریاضی
در
حل مساله
خلاصه
می شود .